PLOG

PLOG er et kombinert utviklingsprogram på individ-, organisasjons- og kunnskapsforvaltningsnivå med støtte i Office 365:

  • individnivå: å trene opp en gruppe velfungerende organisasjonsutviklere i snittet nellom eksisterende funksjon/jobb-beskrivelse og nye oppgaver.
  • organisasjonsnivå: å etablere en virkelighetsforankret (grounded) modell for organisasjonslæring og fornyelse
  • kunnskapsforvaltningsnivå: å utvikle kursdesign og kursmateriell i tråd med PISA-modellen på Open edX-plattformen for allmenn intern og ekstern bruk.

PLOG står for Programvarestøttet Læring og Oppgaveløsning i Grupper. 

Programmet skal utforske metodikk og tilnærming til systematisk og digitalt rettet omskolering av større grupper tilsatte ved HiOA. En bygger på og anvender samhandlingssystemet og den sosiale graf som er under utvikling i programvaresystemet Office 365. Dette suppleres med perspektiver fra aksjonslæring, grounded theory og dobbeltsløyfet organisasjonslæring (Revans, Agyris & Schon, Glaser & Strauss). Vi legger erfaringer fra tidligere arbeid til grunn så som

  • utvikling av digitale læreverk for helsefag 2015-17
  • utvikling av partnerskapet MOOCAHUSET 2013-17
  • utvikling av "omvendt fagdag" våren 2017 fram mot arrangementet Digitalt Universitet 7.6 2017

Grupper og problemløsning

Her er en kort framstilling av to programvarer for oppgaveløsning i Office 365, kalt Tasks og Planner.

Office 365 er bygd rundt det at mange jobber sammen om det å løse oppgaver. I den enkle enden finnes et lite "å gjøre"-program som heter Tasks. Det er tilgjengelig i Office 365-panelet som vist nedenfor

Task finnes i Office 365-panalet. En kan og hente det fram inne i Mail/Outlook.

Skjermbildet kan åpnes for å vise flere oppgavedetaljer som vist nedenfor.

Fra Tasks til Planner

Når en håndfull går sammen om å gjennomføre et oppdrag, som å utvikle en rapport eller planlegge et arrangement med noen hundre (eller noen tusen) personer, blir programvarer som Tasks for smått.

For slike formål kan en gjerne bruke Office 365-verktøyet Planner. Det er likevel et relativt lite og fleksibelt verktøy.

Videopresentasjonen nedenfor gir en rask introduksjon til Planner.

Grupper - Oppgaver - Programvarer

Men bare å lære seg bruken av slike verktøy i rammen av gitte oppgaver blir for knapt. Nye arbeidsmåter blir ikke integrert i de daglige gjøremål med de faktiske kollegene og lederne en har.

Det er derfor behov for et overordnet grep der det initieres kortsiktige eller mer langsiktige organisatotiske endringer i parallell så som omfordeling av arbeidstid, omgjøring av oppgaver, omplassering osv.

PLOG-programmet sikter mot å utvikle organisasjonsendringskompetanse i takt med faktisk organisasjonsendring. Hva slik endring kan og skal gå ut på, er del av programmets tematikk. Det krever samspill med flere interessenter.

Dette arbeidet er altså heller ikke interesseløst og konfliktfritt. PLOG-programmet arbeider med dette på transparent og forhandlet måte innen sine rammer, men kan ikke overta institusjonell styring eller løse mangel-problemer som manglene ressurser, sykemeldinger, generell kompetansemangel o.l.

Programmet leģger til rette for at deltakerne og aktuelle ledernivåer har tilgang til funksjonelle arenaer for kommunikasjon og forhandling der de kan opptre tydelig og ryddig.