Analyse

Analyse er svaret vi får når vi spør; Hva skjer egentlig når studentene jobber online og offline? Hvordan kan vi lage bedre opplegg? Hvordan kan studentene lære bedre? 

Analytisk arbeid fordrer modellbygging og teoretiske forutsetninger slik at spørsmålene kan stilles presist og bidra til kunnskaps-oppbygging.

Analytisk støttet endringsarbeid skjer i tråd med to hovedmodeller: arbeidsdelt verdikjede og kollegialt verdiverksted:

  • I en arbeidsdelt verdikjede (Taylorisme) gjøres det et klart skille mellon utøver, forsker og leder. Det er utøverne (=lærerne, folk i støttefunksjon) som utfører produksjons- og endringsarbeidet. Forskerne studerer og samler eller får data om hvordan utøverne gjør dette og hvordan studentene så reagerer. Dette blir beskrevet av forskerne på (for forskerne) meritterende måter i forskningsartikler og liknende sjangre. De legges noen ganger til grunn for lederbeslutninger om hvordan utøverne skal forandre og forbedre sitt virke.
  • I et kollegialt verdiverksted er det overlapp i funksjon og rolle mellom det å gjennomføre arbeidet overfor studentene og av studentene (= utøvelsen, utviklingsarbeidet), det å behandle og analysere data (=forskning, undersøkelse) og det å beslutte (=ledelse). Alle som deltar vinner gevinster av sitt bidrag i form av læring, merittering, anseelse og karrieresteg, Det vil her være ulik profil på aktørene, men alle bidrar med deler av sin tid i konkret utøvelse og utviklingsarbeid.

Bokskapet inviterer til analyse basert på prinsippene for verdiverksted og slik at opphavsmann og utøver har det naturlige fortrinn til analyse av de data som kan framskaffes gjennom utvikling og bruk av det frambrakte læreverk. Studentene kan også spille sentral rolle. Etter en nærmere avtalt periode, maksimalt 3 år etter (re)publisering, faller data i det fri. Det gjøres evnt. unntak av hensyn til personvern. Forskere inviteres selvsagt på like fot til å lage og bruke digitale læreverk.

Eksempel: En emneansvarlig kan ta PISA-kurset (50 timer) og bruke yttetligere 100 timer på å lage ferdig et lite læreverk. Det publiseres og brukes gjennom ett høstsemester. Klikkdata, obsevasjons-, intervju- og fokusgruppe-data bearbeides og tolkes våren etter og det publiseres noe om dette påfølgende høst. Det skjer også en revisjon av læreverket. Den emneansvarlige gjør her et sammenliknende studium mellom første og andre runde etterfølgende vår og publiserer på høsten. Data frigjøres så til allmenn bruk.

Open Source statistiske rutiner

Programvarer for datauttrekk, konstruksjon av nye dashboards ol administreres av Bokskapet. Programrutiner skal være Open Source og bekjentgjøres og tilgjengeliggjøres av Bokskapet slik at de kommer alle bidragsytere til gode